1 / 12 Next Page
Information
Show Menu
1 / 12 Next Page
Page Background

Enquesta de mobilitat quotidiana 1996

L'enquesta de mobilitat quotidiana del 1996 permet estimar quina és la situació actual de

la demanda de transport públic dins de la regió metropolitana de Barcelona.

LA MOBILITAT QUOTIDIANA A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

La realització de l'enquesta de mobilitat realitzada a la regió metropolitana de Barcelona

(regió que inclou 7 comarques, formades per 164 municipis i una població superior als 4,2

milions d'habitants) el 1996, està metodològicament alineada amb altres enquestes

precedents. A priori, és necessari assenyalar que el resultat d'aquestes enquestes i altres

informacions col.laterals disponibles mostren una estabilitat en les pràctiques de

desplaçament; però també és cert que progressivament afloren canvis significatius que

estan, sens dubte, relacionats amb el fenomen de la deslocalització geogràfica i l'evolució

de les formes de vida; per tant, el nombre de desplaçaments realitzats per persona no

varia gaire, però sí que ho fan les característiques d'aquests desplaçaments i de forma

molt singular, la distància (canvis d'origen i destí) i l'ús de tipus de transport.

En aquest context , cal fer-se una pregunta: està ben acotada la noció de mobilitat? El

concepte de mobilitat es troba immers dins d'una sèrie semàntica que comprèn el terme

desplaçament i transports; i normalment s'utilitza per qualificar els moviments recurrents

o repetitius de les persones, particularment els quotidians; ara bé, moltes vegades ens

trobem, quan parlem de mobilitat, que per comoditat o deformació professional dels

tècnics més implicats en el seu tractament, tot es redueix a parlar de fluxos, distàncies,

quotes, xarxes i darrerament de sostenibilitat. La mobilitat es converteix en una noció més

rica si és considerada des d'una perspectiva més propera a les persones i en aquest sentit

cal donar suport a qualsevol enquesta de mobilitat i la previsió dels desplaçaments urbans

sobre nous fonaments teòrics resultat de l'observació dels comportaments socials. Per tant,

si volem construir escenaris de futur fiables, cal proveïrse d'eines vertaderament eficaces

de planificació: les pròpies de l'enginyeria del transport i les de la prospectiva urbanística i

socioeconòmica.

En aquest context es va plantejar l'enquesta de mobilitat l'any 1996, on es tractava de

conèixer, amb un alt grau de fiabilitat i d'acord amb un pressupost raonable, les

característiques de la mobilitat quotidiana a la regió metropolitana de Barcelona amb la

finalitat de modelitzar els seus patrons bàsics i poder preveure el comportament de la

demanda de desplaçaments davant de l'evolució de les formes i ritmes de vida que són

diacrònics amb els canvis del ja anomenat entorn urbanístic i socioeconòmic.

Aquest objectiu bàsic es divideix en una sèrie d'objectius més específics:

l

Conèixer la mobilitat urbana i interurbana del transport de viatgers mitjançant

matrius origen/destí dels desplaçaments, tipus de dia...

l

Conèixer els motius i característiques de la mobilitat per tipus de transport.

l

Conèixer el repartiment modal.

l

Conèixer la mobilitat entre els diferents nuclis urbans de la regió metropolitana de

Barcelona.

l

Conèixer la tipologia d'usuaris dels diferents tipus.

l

Analitzar els desplaçaments multimodals: principals cadenes modals, llocs on fer

transbord, ...

l

I, per últim, però no per això menys important, analitzar l'opinió que té el ciutadà

(usuari-client o no del transport urbà) dels diferents mitjans de transport.

Aquest estudi permet no només conèixer els desplaçaments que fa la població en transport

públic, sinó que també permet conèixer quina és la població que no els utilitza o

infrautilitza, els segments de la població que constitueixen una part important del mercat