1 / 2 Next Page
Information
Show Menu
1 / 2 Next Page
Page Background

Acord de constitució

A Barcelona, a 19 de març de mil nou-cents noranta-set.

REUNITS

L'Excm. Sr. Rodrigo de Rato Figaredo, Ministre d'Economia i Hisenda i l'Excm. Sr.

Rafael Arias-Salgado Montalvo, Ministre de Fomento, actuant en nom i

representació de l'Administració General de l'Estat, als efectes que específicament

s'exposen

en

aquest

document.

L'Honorable Sr. Macià Alavedra i Moner, Conseller d'Economia i Finances i

l'Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, Conseller de Política Territorial i Obres

Públiques, actuant en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut

de l'acord del seu Govern de data 18 de febrer de 1997.

L'Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira, Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, actuant

en nom i representació d'aquesta corporació en virtut de les atribucions que li

corresponen segons l'article 51.1.a) de la llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de

Catalunya i de l'acord del Ple municipal de data 7 de febrer de 1997.

L'Il· lm. Sr. Joan Blanch i Rodríguez, President de l'Entitat Metropolitana del

Transport, actuant en nom i representació d'aquesta corporació en virtut de les

atribucions que li corresponen segons l'article 22.2.a) de la llei 7/1987 i de l'acord

del Ple d'aquesta entitat de data 6 de febrer de 1997.

MANIFESTEN

·

Primer

- Que les administracions representades en aquest acte estan

d'acord en considerar que, per a l'organització com a sistema integrat del

transport públic col· lectiu de l'àrea de Barcelona que permeti la seva

potenciació, és imprescindible la creació d'una nova entitat de col· laboració

de

tipus

consorcial.

Així ho han manifestat aquestes administracions reiteradament i ho

demostren l'Acord-marc de 28 de juliol de 1995 signat pels seus màxims

representants, el Protocol de Bases i Criteris de Creació de l'ATM signat el 31

d'octubre de 1996 pels representants de la Generalitat de Catalunya,

l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport i, finalment,

la signatura en aquest mateix acte del Conveni de constitució de "l'Autoritat

del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema

metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona".

·

Segon

- Que els representants de l'Administració General de l'Estat i de les

administracions territorials consideren necessària la presència d'aquella en

els òrgans de govern de l'Autoritat del Transport Metropolità, la qual es

fonamenta en la titularitat de l'Administració General de l'Estat

d'infraestructures i serveis a l'àrea i en les actuals circumstàncies de

col· laboració financera.