TransMet Xifres 2006 - page 5

L’oferta de la xarxa ferroviària durant l’any 2006 s’ha vist incrementada amb 3 noves
estacions al Trambaix a principis de gener, i amb l’entrada en funcionament de la línia
T5 de Trambesòs el 14 d‘octubre. Aquesta línia uneix la plaça de les Glòries amb la
parada de Besòs (intercanvi amb la línia 4 de Metro). Així mateix, el 22 de juliol es va
posar en funcionament una nova línia ferroviària, la línia R-10 de Renfe Rodalies, que
uneix l’Estació de França amb l’Aeroport de Barcelona.
Referent a la xarxa d’autobusos es van adherir a la integració tarifària el servei urbà
de Vilanova i la Geltrú i d’altres poblacions, com el servei urbà de Castellar del Vallès
i de Teià-Alella, així com vàries línies d’autobús a polígons industrials.
En quant a la demanda, el transport públic col·lectiu va arribar durant l’any 2006 als
910,7 milions de viatgers, que representa un increment del 2,7% respecte l’any 2005.
Pel que fa als modes ferroviaris, la seva demanda va arribar fins als 570,5 milions de
viatges, un augment de viatgers del 2,6% respecte l’any anterior. Cal remarcar l’incre-
ment de Tramvia Metropolità, gairebé del 30%, en part per l’augment de l’oferta de la
línia T5.
Pel que fa al mode d’autobús, el creixement d’usuaris va ser d’un 2,8% respecte el
mateix període de l’any passat. Els viatgers d’autobusos de l’any 2006 van arribar fins
als 340,2 milions.
En el gràfic següent es pot veure l’evolució, des de l’entrada en servei del sistema tari-
fari integrat, de la demanda del sistema de transport públic col·lectiu, que en els últims
cinc anys ha crescut en 155 milions el nombre de viatgers, un increment del 20,5%.
Any 2006: Augment de l’oferta i la utilització del trans-
port públic
886,7
868,2
837,1
800,0
Evolució demanda del sistema
Viatges en milions
650,0
700,0
750,0
800,0
950,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
900,0
850,0
600,0
550,0
500,0
755,5
910,7
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook