TransMet Xifres 2007 - page 5

El sistema de transport públic de la regió metropolitana de Barcelona va transportar
934,8 milions de viatges durant l’any 2007, que suposa un increment percentual del
2,7% i més de 24 milions respecte l’any 2006.
L’augment percentual més important l’ha tingut Tramvia Metropolità amb un augment
superior al 23%, mentre que en valors absoluts destaca l’augment de la xarxa de
Metro de Barcelona amb 13 milions de viatges. També s’ha de fer esment del decre-
ment de la xarxa de Renfe Rodalies amb una pèrdua de 5 milions de viatges, un 4%,
afectat al llarg de l’exercici per les obres d’arribada del tren d’alta velocitat a la ciu-
tat de Barcelona i sobretot per la supressió del servei ferroviari a les línies R2 sud,
R7 i R10 entre el 20 d’octubre i el 30 de novembre.
L’oferta de transport públic també ha augmentat considerablement al llarg de l’any
2007, un 9,8% en cotxes-km; s’ha de destacar l’allargament del tramvia a les dues
xarxes, fins a Sant Feliu de Llobregat i Badalona, nou material mòbil, tant a Metro
com a FGC, i els programes de millora de les diferents xarxes d’autobús.
En el gràfic següent es pot veure l’evolució, des de l’entrada en servei del sistema
tarifari integrat, de la demanda del sistema de transport públic col·lectiu.
El sistema metropolità de transport públic col·lectiu
Evolució demanda del sistema
755,5
800,0
837,1
868,2
886,7
910,7
934,8
500,0
550,0
600,0
650,0
700,0
750,0
800,0
850,0
900,0
950,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Viatgers en milions
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook