TransMet Xifres 2008 - page 5

L’oferta del transport públic del mode ferroviari va augmentar a l’any 2008 amb la prolongació de
la línia L3 de Metro i dues noves estacions, Trinitat Nova i Roquetes, també amb una nova línia de
tramvia, la T6 del Trambèsos, que al llarg de la Rambla de la Mina enllaça les línies T4 i T5 exis-
tents, i finalment una nova estació de la línia R4 de Renfe Rodalies, Terrassa Est.
En referència al mode autobús, cal destacar l’adhesió al Sistema Tarifari Integrat dels serveis urbans
de Vilafranca del Penedès, Barberà del Vallès, Sitges, Sant Sadurní d’Anoia, Corbera de Llobregat,
El Masnou i Piera.
Durant l’any 2008 es van comptabilitzar 934,8 milions de viatges en transport públic col·lectiu, que
representa un manteniment de la demanda del transport públic respecte l’any 2007 i increment del
seu pes dins del mercat de la mobilitat.
Analitzant la demanda per tipus de servei, s’observa que els serveis no integrats (Bus Turístic,
Aerobús, Tombbús i Tramvia Blau) han tingut una davallada del 8,4%, mentre que els serveis inte-
grats han experimentat un lleuger augment del 0,1% tal com es troba recollit en el quadre següent:
Així mateix, cal tenir en compte que en el cas de Transports de Barcelona es van produir 14 dies
de vaga durant l’any 2008 i pel que fa a Renfe Rodalies, arrel de la interrupció del servei del dar-
rer trimestre de 2007, es va establir la gratuïtat en el servei fins el dia 9 de maig a les línies R2
Sud, R7 i R10.
En l’Enquesta de Mobilitat En dia Feiner d’aquest any (EMEF 2008) es va posar de manifest la pèr-
dua general de mobilitat en un 3% a la regió metropolitana de Barcelona.
El manteniment de la xifra de viatgers en transport públic, en un context de reducció general de la
mobilitat, significa un augment percentual de la quota corresponent als modes públics que avala
les polítiques d’oferta impulsades per les administracions consorciades al si de l’ATM.
El sistema metropolità de transport públic col·lectiu
SERVEI INTEGRAT
925,3
924,5
0,8
0,1%
SERVEI NO INTEGRAT
9,5
10,3
-0,8
-8,4%
(dades en milions)
08/07
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook