TransMet Xifres 2009 - page 5

L’oferta de transport públic del mode ferroviari va augmentar en 4,9 km de xarxa amb
la inauguració el 13 de desembre de la Línia 9 de Metro, que compta amb 5 esta-
cions: Can Zam, Singuerlín, Església Major, Fondo i Can Peixauet.
En el mode autobús, cal destacar l’1 d’abril l’adhesió al Sistema Tarifari Integrat dels
serveis interurbans de la totalitat de les comarques del Bages i l’Anoia, que s’ha com-
pletat l’1 d’octubre amb la integració de l’operador interurbà SA Alsina Graells, així
com el servei urbà de Martorell i el servei del Polígon Can St.Joan. També, cal
destacar la posada en funcionament de 6 serveis que comuniquen la nova T1 de
l’aeroport del Prat amb l’àmbit metropolità, i un servei de llançadora i l’ampliació dels
serveis d’autobús a la nova Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet de Llobregat.
Durant l’any 2009 es van comptabilitzar 914,3 milions de viatges en transport públic
col·lectiu, que representa un decrement del 2,2%. L’evolució de la demanda en trans-
port públic ha estat més favorable que la resta d’indicadors de mobilitat, tal com es pot
veure en l’informe extern d’Indicadors de mobilitat i conjuntura encarregat per l’ATM.
En el gràfic següent es pot veure l’evolució de la demanda de transport públic des de
l’inici del sistema tarifari integrat, implantat l’any 2001. En aquests anys l’increment de
la demanda ha estat de 158,9 milions que representa un increment acumulat del 21%.
El sistema metropolità de transport públic col·lectiu
SINTESI DELS PRINCIPALS INDICADORS (ACUMULAT)
en xifres
absolutes
en %
Mobilitat de viatgers
Autopistes (veh/dia VL en 5 troncals)
272.581
285.416
-12.835
-4,5%
Transport Públic (Mviatges)
914, 292
934,767
-20,475
-2,2%
Aeroport de Barcelona (pax)
27.307.786 30.259.744 -2.951.958
-9,8%
Mobilitat de mercaderies
Autopistes (veh/dia VP en 4 troncals)
19.619
23.122
-3.503
-15,2%
Port de Barcelona (tones)
38.165.354 47.107.483 -8.942.129 -19,0%
2009
2008
variació 2009-2008
EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA DE TRANSPORT PÚBLIC
800,0
837,1
868,2
886,7
910,7
934,8
934,8
914,3
755,4
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Viatges (milions)
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook