TransMet Xifres 2012 - page 5

Contracció de la demanda i de l’oferta del transport
públic col·lectiu
La tardor de 2012 s’implantà la fase inicial amb 5 línies de la nova xarxa de bus de Barcelona
(línies horitzontals, verticals i diagonals) que té per objectiu esdevenir un servei més eficient, ra-
cional i ràpid. També van entrar en funcionament les 4 primeres línies de la nova xarxa de bus
interurbà “exprés.cat”, serveis que aprofiten la infraestructura del carril-bus VAO de la C-58
alhora que ofereixen una freqüència i velocitat comercial més competitiva. Tot i així, l’oferta de
transport públic de l’any 2012 es reduí un 2,9% motivada per ajustos de servei i per jornades
de vaga produïdes en diferents períodes, tant en el mode ferroviari com en el mode autobús.
Durant l’any 2012 la demanda del sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona va ser
de 899,8 milions de viatges, un decreixement del 3,8% respecte l’any 2011. Aquesta contrac-
ció de la demanda de transport públic col·lectiu s’emmarca en la conjuntura econòmica de
l’exercici, per la relació directa entre el Producte Interior Brut i els desplaçaments motoritzats,
així com la relació entre el mercat de treball i la mobilitat ocupacional.
Es contextualitza l’evolució de la demanda de transport públic de forma quadrimestral a través
dels indicadors que emmarquen la conjuntura econòmica i social.
Com s’observa en el gràfic, el trànsit de vehicles lleugers de la xarxa viària de la regió me-
tropolitana de Barcelona va disminuir molt per sobre que el transport públic, en concret en un
4,2% en els accessos viaris a Barcelona ciutat i en un 10,5% en autopistes de peatge (font:
indicadors de mobilitat i conjuntura, 2012. ATM).
Mobilitat mensual de viatgers 2012
Taxa de variació interanual acumulada
7,8%
2,8%
3,1% 3,0%
3,5%
3,9%
4,4% 4,5%
4,0%
3,1%
2,2%
0,6%
-2,4%
-1,9% -1,8% -1,9%
-3,1% -3,0% -3,5% -3,8%
-3,9%
-3,4% -3,2% -3,9%
-4,6% -4,3% -4,3% -4,2%
-5,6%
-8,7%
-7,6%
-8,4% -8,5% -8,2% -8,4% -8,6%
-9,5% -9,8%
-10,2%
-10,5%
4,2%
-0,6%
1,3%
-1,6%
-3,0%
-4,0%
-5,0%
-4,1%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
gen. feb. març abr. maig juny jul.
ag.
set.
oct.
nov. des.
Trànsit de passatgers
de l'aeroport de
Barcelona
Transport Públic
col·lectiu
Trànsit als accessos
viaris al Barcelonès
Trànsit de vehicles
lleugers en autopistes
de peatge
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook